Celem i motywacją naszych działań jest zapewnienie klientom satysfakcji z miejsca w którym żyją; podnosząc standard i wartość nieruchomosci ale też wspierając inicjatywy mieszkańców budujące dobrosąsiedzkie relacje. W naszej pracy dążymy pełnej transparentności i dostępu do informacji dla wszystkich właścicieli. 

Poza standardowym pakietem usług związanych z administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością (pakiet poniżej), oferujemy:

Aplikacja internetowa WELES3 - Łatwy dostęp i pełną informacje dotyczącą zarówno stanu indywidualnego konta właściciela jak też rozrachunków Wspólnoty https://weles3.pl/ w niej m.in.:   

 • kartoteki lokali: „za co i ile płacisz” - właściciel w dowolnej chwili może sprawdzić
 • informacje o bieżących pracach i przeglądach na nieruchomości,
 • treści podjętych uchwał i regulaminów, 
 • SMS-owy system powiadomień/ Głosowania on -line/
 • możliwość opłat za lokal z aplikacji/dotpay

Doradztwo techniczne:

 • Nadzór kierownika robót z uprawnieniami nad bieżącymi pracami wykonywanymi na nieruchomości przez firmy zewnętrzne
 • Bieżące monitorowanie nieruchomości,  robocze spotkania z mieszkańcami na nieruchomości
 • Konsultacje techniczne – diagnoza problemu i propozycje rozwiązań

Wsparcie prawne:

 • Stan prawny – sprawdzenie stanu prawnego i poprawności zapisów w księgach wieczystych oraz na mapach geodezyjnych
 • Doradztwo prawne w tematyce związanej z nieruchomościami/ stała współpraca z kancelariami prawnymi

Planowanie finasowe:

 • Sporządzanie rocznego harmonogramu planowych prac na nieruchomości oraz zarządzanie w oparciu o opracowany plan rzeczowo - finansowy  
 • Dotacje, kredyty - Pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finasowania

Pełen profesjonalizm i zaangażowanie oraz gwarancja wysokiej jakości i rzetelności świadczonych przez nas usług.

Należymy do grona zarządców, którzy przyjęli Kartę Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości - przyznawaną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, której jesteśmy członkiem. ( https://rejestr.pfrn.pl/zarzadcy )

__________________________________________________________________

Pakiety usług w zakresie zarządzania nieruchomością (zakres ustalany indywidualnie wg. potrzeb klienta) :

Obsługa techniczna

 • Kontrola i ewidencja stanu technicznego obiektów. Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego
 • Organizacja obligatoryjnych przeglądów budowlanych (wg.Prawo Budowalne)
 • Organizacja bieżących napraw i remontów obiektów i infrastruktury towarzyszącej, modernizacji nieruchomości.
 • Nadzór nad utrzymaniem czystości/należytego stanu sanitarno - porządkowego obiektów oraz altan śmietnikowych 
 • Zawieranie umów w imieniu właścicieli na dostawę mediów oraz innych umów zapewniających obsługę obiektów
 • Przeprowadzanie konkursu ofert i negocjacji w celu uzyskania najlepszej oferty od wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych
 • Pełnienie nadzoru nad wykonawstwem bieżących prac zleconych przez wspólnotę

Obsługa finansowo (bankowo) – księgowa

 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów,
 • Weryfikację faktur kosztowych i dochodowych pod względem merytorycznym i formalnym
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
 • Sporządzanie budżetu wspólnoty (planu gospodarczego) wg ustaleń Zarządu oraz kontrola jego wykonania;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu na remonty i modernizacje,
 • Przygotowywanie i prowadzenie windykacji polubownej;
 • Przygotowywanie i prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym;
 • Dostęp przez WWW do strefy mieszkańców :
  - Przydzielanie każdemu właścicielowi lokalu indywidualnego loginu i hasła;
  - Udostępnianie właścicielom lokali informacji na temat obecnej wysokości opłat i bieżącego salda na indywidualnych kontach rozliczeniowych;

Administrowanie bieżące

 • Planowanie strategiczne i operacyjne - przygotowanie rocznego i kilkuletniego planu gospodarczego.
 • Dostęp przez WWW do strefy mieszkańców :
  - Udostępnianie właścicielom lokali bieżących informacji na temat obsługi nieruchomości;
 • Zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, gazu, energii elektrycznej, ciepła oraz innych , niezbędnych do codziennego funkcjonowania.
 • Zawieranie, analiza i negocjowanie umów z firmami świadczącymi usługi zewnętrzne (m.in. sprzątanie) 
 • Przygotowywanie, zwoływanie i przeprowadzanie zebrań wspólnot mieszkaniowych a także  okresowych spotkań informacyjnych z  członkami  Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Zapewnienie preferencyjnych warunków Ubezpieczenia Wspólnoty
 • Wystąpienie o nadanie numeru NIP, Regon, założenie konta bankowego;

Obsługa prawna i reprezentacja wspólnoty

 • Przygotowanie stosownych statutów i regulaminów regulujących bieżące funkcjonowanie wspólnoty 
 • Usługi prawne w zakresie bieżącej obsługi nieruchomości (doradztwo prawne), prowadzenie czynności prawnych związanych z administrowaniem i zarządzaniem obiektami, w tym reprezentowanie przed organami administracji publicznej.