ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Aby zwiększyć możliwości realizacji zdefiniowanych potrzeb inwestycyjnych konieczna jest analiza dostępnych źródeł finasowania i wybór optymalnego wariantu.

Dostępne źródła finasowania:

  • Własne → generowane w formie opłat i czynszów od użytkowników
  • Zewnętrzne (obce) → pożyczki i kredyty

Powyżej wymienione źródła są standardowymi rozwiązaniami stosowanymi na rynku. Częścią planu zarządzania jest poszukiwanie i określenie potencjalnych dodatkowych źródeł finansowania. Pomogą one przyspieszyć realizację potrzeb inwestycyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu wzrostu zaangażowania środków własnych wspólnoty oraz, w miarę możliwości, zminimalizować zobowiązania wspólnoty w postaci zewnętrznych kredytów i pożyczek.

Przykładami dodatkowych źródeł finansowania mogą być np. przygotowanie powierzchni reklamowej lub części wspólnej nieruchomości pod wynajem czy też taki dobór inwestycji, który ograniczy przyszłe kosztów utrzymania nieruchomości.

 

Wróć