POTRZEBY INWESTYCYJNE

Określenie potrzeb inwestycyjnych jest wypadkową oceny stanu aktualnego nieruchomości oraz wymogów prawno-technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości przy jednoczesnym uwzględnieniu celów i oczekiwań właścicieli.

Stworzenie rzetelnego i uporządkowanego planu inwestycji jest newralgiczną częścią planu zarządzania. Ustalanie priorytetów realizacji potrzeb inwestycyjnych dokonywane jest w oparciu o szereg kryteriów, takich jak:

  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu
  • spełnienie wymogów formalno-prawnych
  • możliwości sfinansowania inwestycji

Proponowana kolejność inwestycji oraz horyzont czasowy ich realizacji jest jednym z elementów Planu Zarządzania nieruchomością.

Ich realizacja powinna być wsparta poprzez określenie potencjalnych dodatkowych źródeł finansowania.

 

Wróć