PLAN ZARZĄDZANIA

Stanowi podstawę decyzji podejmowanych w zakresie zarządzania daną nieruchomością. Gwarantuje optymalne wykorzystanie jej potencjału rozwojowego, przy jednoczesnym zachowaniu warunków niezbędnych do jej stabilnego funkcjonowania.
Łączy w sobie:

  • ocenę i diagnozę stanu obecnego nieruchomości z prognozą jej dalszego rozwoju
  • zakładane cele i wyniki oczekiwane przez właścicieli

Przygotowywany na okres od 2 do 5 lat, w zależności od sytuacji i potencjału danej nieruchomości, co najmniej w 2 wariantach:

  • ZACHOWAWCZY (tzw. „plan minimum”) → określa konieczne do wykonania prace remontowe, wynikające z okresowych przeglądów i kontroli, zmierzające do utrzymania stanu bezpiecznego użytkowania i zachowania nieruchomości co najmniej w stanie niepogorszonym.
  • ROZWOJOWY (inaczej „plan modernizacyjny”) → zorientowany jest na podniesienie standardu budynku,  zwiększenie wartości nieruchomości i jej zyskowności poprzez przeprowadzenie dodatkowych prac inwestycyjnych.

Podstawą przygotowania Planu Zarządzania jest:

 

Wróć