Dane od ręki

Pokażemy Ci każdą złotówkę którą

Aplikacja internetowa umożliwia śledzenie na bieżąco każdej złotówki jaką właściciele wpłacają na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz na fundusz remontowy. Środki na fundusz remontowy są lokowane na odrębnym, oprocentowanym subkoncie. Aplikacja daje również możliwość generowania raportów, zestawień dotyczących opłat, zużycia wody itp za dowolny okres. Każdy właściciel ma indywidulane konto zabezpieczone hasłem. Dostęp do aplikacji jest możliwy z każdego miejsca w Polsce i na świecie. Dane są na bieżąco aktualizowane dzięki bezpośredniemu połączeniu aplikacji z bankiem, w którym znajduje się rachunek Wspólnoty.

      
Wydatki Wspólnoty są zaplanowane i ujęte w ramach planu zarządzania, a dokładnie w rocznym planie gospodarczym, który jest jego częścią. Plan obejmuje swoim zakresem zarówno koszty obowiązkowych przeglądów technicznych, bieżących konserwacji i napraw jak i koszty planowanych prac remontowych. Każdy właściciel na swoim koncie na bieżąco monitoruje stan swoich zobowiązań wobec Wspólnoty. Do wglądu pozostaje również historia wcześniejszych płatności i rozliczeń. Ponadto członkowie Zarządu mają wgląd on line do pełnej dokumentacji rachunkowej Wspólnoty.