AKTY PRAWNE

 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Pobierz
2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece Pobierz
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
Pobierz
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Pobierz
5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Pobierz
6. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Pobierz
7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Pobierz
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Pobierz
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Pobierz
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Pobierz
11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Pobierz

 

Wróć